Marika Hopeakoski

Kuka minä olen?

Olen psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti ja työnohjaaja Marika Hopeakoski. Yritykseni UnelmaRatkaisu on ratkaisukeskeistä psykoterapiaa, kirjallisuusterapeuttisia yksilö-ja ryhmätapaamisia ja voimavarakeskeistä työnohjausta tarjoava yritys Jyväskylässä. Olen toiminut tällä hetkellä yrittäjänä v. 2012 lähtien ja tunnen edelleen päivittäin kiitollisuutta, että saan tehdä tätä työtä ihmisten kanssa, jotka etsivät itselleen uutta suuntaan tai vahvistusta. En uskonut koskaan alkavani yrittäjäksi, mutta nyt huomaan tämän sopivan minulle mainiosti. Vastuun ja vapauden tasapaino sekä itseni jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen tuovat päiviini valtavasti motivaatioa ja innostusta.

Työssäni niin psykoterapeuttina kuin työnohjaajana etsin jatkuvasti tapoja nähdä asioita toisella tapaa, uudesta näkökulmasta tai mittasuhteista käsin. Kannustan ihmisiä vahvistumaan omassa toimijuudessaan, näkemään itsensä laajemmin sekä kokemaan itsensä parhaana asiantuntija koskien elämänsä tärkeimpiä ratkaisuja. Kuljen vierelläsi ja autan sinua näkemään omaa elämääsi selkeämmin voimavarojesi kautta. Välillä me kaikki unohdamme ne omat vahvuutemme joidenkin kokemiemme heikkouksien edessä. Uusia tapoja ja taitoja voimme kehittää ja oppia läpi elämän. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Minulla on järkkymätön usko siihen, että toivottomaltakin tuntuvasta elämäntilanteesta on mahdollista nousta ja löytää elämän mielekkyys. Olen saanut olla todistamassa näitä hetkiä ja nähdyt miten lyhyessäkin ajassa asiat lähtevät muuttumaan. Siihen tarvitaan kykyä oppia ajattelemaan itsensä ja elämänsä toisin. Tässä minä voin olla apunasi ja tukenasi. Uskon, että kun omat toiveesi ja unelmasi saavat muotonsa niin näiden kautta löydämme ne oikeat askeleet, joita pitkin kulkea. Joskus tie voi olla pitkä tai lyhyt, sokkeloinen tai selkeä. Kuljen tuota tietä rinnallasi tukien ja katsellen edessä avautuvaa maisemaa.

Koulutus

Psykoterapeutti ja työnohjaaja Marika Hopeakoski/ UnelmaRatkaisu

Olen opiskellut erityistason psykoterapeutiksi Lyhytterapiainstituutti Oy:n ja Kymenlaakson kesäyliopiston järjestämässä  koulutuksessa v.2008-2011. Kouluttajinani toimivat Tapani Ahola, Ben Furman ja Pekka Aarninsalo. Olen suuntautunut ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan. Olen Valviran ja Kelan hyväksymä psykoterapiapalveluiden tuottaja. Aiemmin olen kouluttautunut mm. nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, päihdetyöntekijäksi ja rentoutusopastajaksi. Taidan olla ikuinen opiskelija, koska huomaan löytäväni itseni aina jonkun uuden mielenkiintoisen koulutuksen parista. Erilaisista täydennyskoulutukset ovat vaikuttaneet tapaani tehdä työtä ja kohdata ihmisiä. Esimerkiksi Miina Savolaisen ja Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä voimauttavan valokuvan perusteet koulutuksesta sain paljon eväitä psykoterapiatyöhöni voimauttavan valokuvan menetelmän käytöstä asiakastyössä.

Olen kouluttautunut myös voimavarakeskeinen työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi, jonka järjesti Jyväskylän kesäyliopisto ja Dialogic. Kouluttajinani toimivat Pekka Holm, Katri-Iina Euramaa, Lassi Pruuki ja Eija-Liisa Rautiainen. Voimavarakeskeinen ajattelu näkyy työnohjaajana toimiessani kuin tätä nykyä myös psykoterapia työssäni. Ajattelenkin, että ratkaisukeskeisen psykoterapiaotteeni onkin lähempänä nykyään voimavarakeskeistä työskentelyotetta.

Erilaiset yrittäjyyttä tukevat koulutukset ovat olleet minulle myös tärkeitä kuten Intotalo Oy:n yhteistyössä Jyväskylän Oppisopimuskeskuksen kanssa järjestämä yrittäjän ammattitutkinto. Olen suorittanut Gradian yhteistyössä oppisopimuskeskuksen kanssa järjestämän tuotekehitystyön ammattitutkinnon opinnot. 

Valmistuin kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksesta kesäkuussa 2021 ja olen nyt myös kirjallisuusterapeutti. Kiitollisin ja haikein mielin sain kaksiosaisen koulutuskokonaisuuden päätökseen, joka koostui kirjallisuusterapia henkilökohtaisena ja ammattillisena kasvun menetelmänä (15 op) sekä kirjallisuusterapiaohjaaja-koulutuksesta (35 op). Jyväskykän kesäyliopiston järjestämässä koulutuksessa pääkouluttajina toimivat tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli ja kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri. Kolmannen osan (kirjallisuusterapeutti-koulutus) jälkeen tai jos on jo valmiiksi Valviran laillistama psykoterapeutti kuten minä, voi käyttää itsestään kirjallisuusterapeutti nimikettä. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus antaa valmiudet käyttää erilaisia luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja oman työn voimavarana sekä yhdistellä eri menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Kirjallisuusterapeutti nimike ei ole toistaiseksi Valviran nimikesuojattu ammattinimike. Minä valmistuin Jyväskylän kesäyliopiston kirjallisuusterapiaohjaaja-koulutuksesta, joka painottuu erityisesti oman kirjoittamisen ja muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapian ja ekspressiivisen taideterapian) kokemukselliseen, reflektiiviseen hyödyntämiseen osana kirjallisuusterapiaa. Aion ottaa kirjallisuusterapeuttiset menetelmät käyttöön osana psykoterapia tapaamisia niiden asiakkaiden kanssa, jotka kokevat sen mielekkäänä lisänä psykoterapiatyöskentelyssä. Oma luova kirjoittaminen on myös ilokseni aktivoitunut koulutuksen myötä. Suunnitteilla on myös ensi vuonna 2022 järjestää kirjallisuusterapeuttisia pienryhmiä ja kirjallisuusterapeuttisia yksilö tapaamisia sekä verkkokursseja.

Kuva: By Emmi Oy

Valmistuin toukokuussa 2022 Jyväskylän kesäyliopistossa Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus – Basics in Psychophysical Psychotherapy- koulutuksesta. Kouluttajinani toimivat psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja Minna Martin sekä kehopsykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti ja työnohjaaja Laura Mannila. Olen tällä hetkellä erityisen kiinnostunut keho-mieli- yhteyden vahvistamisesta osana psykoterapeuttisia tapaamisia.

 

Työtapaani ohjaa

  • ehdoton salassapitovelvollisuus asiakkaan asioissa, keskinäisen luottamuksen syntymisen tärkeys
  • asiakkaan kunnioitus oman elämänsä asiantuntijana ja hänen oman toimijuutensa vahvistaminen
  • keskusteleva työote, työskentelyn läpinäkyvyys
  • voimavarakeskeisyys
  • vahvat eettiset periaatteet ja arvot
  • kiinnostukseni traumainformoitua lähestymistapaa kohtaan
  • kiinnostukseni keho-mieli yhteyden vahvistamista kohtaan

Minulla on myös järkkymätön usko siihen, että toivottomaltakin tuntuvasta elämäntilanteesta on mahdollista nousta ja löytää elämän mielekkyys.

Työkokemus

Työkokemusta minulle on kertynyt kymmenen vuoden ajalta Jyväskylän kaupungilta Palokan nuorisokodin ohjaajana toimimisesta nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Lisäksi olen työskennellyt kriisikeskus Mobilessa tehden kriisityötä ja perheväkivaltatyötä, työskennellyt Jyväskylän kaupungin lastensuojelun jälkihuollossa ohjaajana sekä sijaishuollon sosiaaliohjaajan työparina erilaisissa työtehtävissä kuten huostaanoton purkutyöskentelyssä ja sijaisvanhempien kanssa työskentelyssä. Olen vetänyt lisäksi erilaisia ryhmiä kuten ohjannut nuorten kokemaa perheväkivaltaa kohdanneiden nuorten ryhmää.

Yrittäjänä Tmi UnelmaRatkaisu yrityksessäni olen toiminut vuodesta 2012 lähtien. Alusta saakka olen tehnyt Kelan kuntoutuspsykoterapiaa ja psykoterapiaa itsemaksaville asiakkaille. Vuodesta 2015 alkaen työnohjaaja koulutuksen alkaessa olen tehnyt myös yksilö-ja ryhmätyönohjauksia.

UnelmaRatkaisu nimen tarina

UnelmaRatkaisu takana on ajatus tarjota Unelmista ratkaisuja arjen haasteisiin. Uskon, että ne ratkaisut, joita elämäsi kaipaat, löytyvät juuri unelmiesi, haaveidesi, toiveidesi kautta. Mistä unelmoit? Mitä kohti haluat kulkea? Näistä kohdista löytyvät ratkaisun avaimet, joista löytyy juuri sinulle soveltuva lähestymistapa. Miten aiemmin olet tärkeät asiat ratkaissut elämässäsi? Voiko samat ratkaisuyritykset toimia myös tämän hetkisessä elämäntilanteessasi? Vai tarvitsetko aivan uutta näkökulmaa elämäntilanteeseesi ja uusia tapoja ratkaista elämän haasteellisia tilanteita? Nykypäivänä on tietoa tarjolla kaikesta yllin kyllin, mutta se mikä toimii jonkun toisen ihmisen kohdalla, ei välttämättä toimi juuri sinulla. Tähän tarvitset tarkasti kuuntelevaa korvaa ja silmiä, jotka näkevät juuri sinut. Yksi hienoimmista lahjoista, jonka voimme toinen toisillemme lahjoittaa on, että joku näkee meidät juuri sellaisena kuin olemme. Joskus kaipaamme lisäksi vahvistusta, ulkopuolista hyväksyntää, lupaa olla juuri sellainen kuin olen. Tämän kautta voimme voimaantua ja saada toimivamman arjen sekä tasapainoisemman elämän.

UnelmaRatkaisu