Voimavarakeskeinen työnohjaus jaksamisen tukena

Voimavarakeskeisen työnohjauksen avulla työntekijä ja työyhteisö voivat tarkastella työyhteisössä valitsevia toimintatapoja, nähdä millaiset asiat jo toimivat ja tulla nähdyksi tehdyn työn äärellä. Työnohjauksen avulla voidaan vahvistaa uusia toimintatapoja ja näkökulmia, uudistua ja kehittyä omassa työssään. Työnohjauksen avulla voidaan pyrkiä lisäämään työmotivaatiota, työviihtyvyyttä ja työssäjaksamista sekä vähentää sairaspoissaoloja.

Voimavarakeskeinen lähestymistapa työnohjauksessa lähestytään ihmistä, työelämän ilmiöitä ja ja asioita dialogisuuden, reflektisyyden, narratiiviisuuden ja ratkaisukeskeisyyden kautta. Avaan hieman mitä kaikenlaista nämä lähestymistavat työnohjauksessa ovat.

Dialogisuus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa dialogisuus on yhdessä ihmettelemistä, asioiden äärellä pysähtymistä ja erilaisten ajatusten kohtaamista. Moninaisuutta tukevassa ja elävässä keskusteluilmapiirissä mahdollistetaan erilaisten näkökulmien vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Yhteisen kohtaamisen kautta, joka keskittyy juuri tässä hetkessä olemiseen, synnytetään uutta ymmärrystä ihmisten välille. Dialogisessa keskustelussa pääpaino on toisen ihmisen myötätuntoisessa kuuntelemisessa ja sitä ei ohjaa se mitä minä haluan tietää vaan se mitä sinä haluat sanoa.

Reflektiivisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa reflektiivisyys on tietoista yhdessä asioiden, ajatuksien, tunteiden, merkitysten, suhteiden ja toiminnan tarkastelua. Reflektiivinen keskustelu luo tilaa ja erilaisia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia. Se on asioiden harkitsevaa pohtimista ja sen uudelleen suhteuttamista tähän hetkeen.

Narratiivisuus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa narratiivisuus auttaa asiakasta ja työyhteisöä kertomaan vaihtoehtoisia ja rakentavia tarinoita omasta työstään. Vaihtoehtoiset tarinat synnyttävät uusia merkityksiä, kokemuksia ja toimintaa työyhteisössä. Tähän vaihtoehtoisten tarinoiden löytämiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan paikalle kaikki ne ihmiset, jotka ovat olleet alkujaan ymmärtämässä ongelmallista tarinaa. Tätä kautta muutoksesta tulee vahvemmin totta.

Ratkaisukeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa ratkaisukeskeisyys on työntekijän ja työyhteisön oman toimijuuden vahvistamista. Ratkaisukeskeinen työote pyrkii vahvistamaan jo olemassa olevia voimavaroja tutkien sitä mikä työyhteisössä jo toimii. Työelämän haasteet nähdään tavoitteina, joihin pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja näkökulmia.

Etsitkö yksilö-tai ryhmätyönohjaukseen työnohjaajaa vuodelle 2021?

Nyt on aika varata työnohjaukset vuodelle 2021! Tilaa ensi vuodelle on pienille työyhteisöille sekä yksilö-ja parityönohjaukseen. Ottamalla yhteyttä 31.10.2020 mennessä pääset vaikuttamaan myös työnohjauspäivään ja ajankohtaan. Sovin puolen vuoden välein aikataulut tammi-kesäkuulle ja elo-joulukuun tapaamisille.

Unelmaratkaisun toimitilassa mahtuu pienet työyhteisöt kokoontumaan turvavälit huomioiden. Yksilö-ja parityönohjauksille toimitilat tarjoavat myös viihtyisän ja rauhallisen tilan tavata. Työnohjaus etäyhteydellä esim. käytössäni olevan Teamsin kautta mahdollinen ja sellainen mihin on vallitsevan koronatilanteen takia ajoittain varmasti tukeuduttava. Voimme myös suoraan sopia etätyönohjauksesta mikäli välimatkankin takia tämä paras vaihtoehto.

Otathan yhteyttä sähköpostitse marika(ät) unelmaratkaisu.fi ja sovitaan ilmainen tutustumiskäynti tämän vuoden puolelle?

Voimauttavaa syksyn aikaa!

Voimavarakeskeinen työnohjaus jaksamisen tukena