Voimavarakeskeinen työnohjaus

Voisiko voimavarakeskeisestä työnohjauksesta olla hyötyä sinulle ja työyhteisöllesi?

Voimavarakeskeisen työnohjauksen avulla työntekijä ja työyhteisö voivat

-tarkastella työyhteisössä valitsevia toimintatapoja, nähdä millaiset asiat jo toimivat ja tulla nähdyksi tehdyn työn äärellä

– vahvistaa uusia toimintatapoja ja näkökulmia, uudistua ja kehittyä omassa työssään

– lisätä omaa työmotivaatiotaan, työviihtyvyyttään ja työssäjaksamistaan

-vähentää työterveyden kustannuksia ja sairaspoissaoloja

Kuva:  by Emmi Oy

Työnohjaajana minulle on tärkeää

-edistää työntekijän ja työyhteisön oman toimijuuden vahvistumista

-tukea erilaisten mielipiteiden ja näkemysten kunnioittavaa sekä dialogista vuorovaikutusta työyhteisössä, jossa on tilaa ajatella myös toisin

-mahdollistaa vaihtoehtoisten näkökulmien löytämisen työelämän haasteisiin

-tukea työntekijän ja työyhteisön työssäjaksamista

-rakentaa  jatkuvasti yhteistyösuhdetta, jossa pysähdymme tarkastelemaan työelämän haasteita ja työtapoja sekä tarvittaessa etsimme aktiivisesti  ratkaisuja työelämän haasteisiin

-ohjata työnohjausprosessia niin, että työyhteisössä oleva osaaminen tulee tehokkaasti käyttöön ja suuntautuu työssä oikeisiin asioihin

 – taata jokaiselle työnohjattavalle turvallisen ilmapiirin, jossa on tilaa olla oma itsensä osana työyhteisöä ja olen erityisen kiinnostunut traumainformoidun lähestymistavan välittämisestä työyhteisön hyvinvointia tukemaan.

Olen työnohjaaja STOry ja DIATO verkoston jäsen

STOry- nimike kertoo, että työnohjaaja on koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja että hän on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periatteeita. Niihin sitoutunut työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista. Lisäksi hän huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja työnohjauksen työnohjauksestaan.

DIATO- verkoston jäsenet ovat käyneet 2,5 vuotisen Dialogicin järjestämän työnohjaajakoulutuksen. DIATO-verkoto kokoaa yhteen voimavarakeskeiset työnohjaajat ja prosesskonsultit. Sen tarkoituksena on vahvistaa dialogista ja voimavarakeskeistä työskentelyä suomalaisessa työelämässä. Toisena tarkoituksena on vahvistaa verkoston jäsenten tietoja  ja taitoja toimia työnohjaajina/ prosessikonsultteina. DIATO- verkosto kokoontuu vuosittain yhteiseen seminaariin, minkä lisäksi verkoston jäsenet voivat alueellisesti kehittää yhdessä kunkin omaa sekä yhteistä työskentelyään.

Työnohjauksen hinnat

Työnohjaus käytännössä

Työnohjaus kestää yksilötyönohjauksessa joko 60 tai 90 minuuttia. Ryhmätyönohjauksessa kesto on aina 90 minuuttia kerrallaan. Työnohjaus voi olla sovitusti lyhyempi kestoisempaa tai usean vuoden kestävää työyhteisön tarpeen mukaan.

Työnohjaukset voivat olla 2-4 viikon välein sopimuksen mukaan. Ilmaisella tutustumiskäynnillä sinä ja tai työyhteisösi pääsette kertomaan työyhteisönne työnohjauksen tarpeesta ja toiveista. Yksilötyönohjauksen tutustumiskäynnin kesto on 45 min ja se voidaan toteuttaa joko paikan päällä toimitilallani tai etäyhteydellä. Ryhmätyönohjauksen tutustumiskäynnin kesto on 60 min. 

Jos työnohjaus päätetään aloittaa sovitaan työnohjaussopimuksessa kirjallisesti aloituspäivä, kesto, alustavat tavoitteet työnohjaukselle ja muut käytännön asiat. Teen työnohjaussopimukset aina  6 kuukaudeksi kerrallaan ja pohdimme aktiivisesti työnohjauksen jatkoa aina puolivuosittain. Näin varmistamme, että yhteistyö on molemminpuolin hyödyllistä ja sinä/ työyhteisösi saa juuri sellaista työnohjausta, joka palvelee tarpeitanne. Joskus työnohjauksen tarve voi muuttua äkillisestikin ja voi olla, että hyödytte toisenlaisesta työnohjauksesta. Myös minä työnohjaajana haluan kokea työnohjauksen hyödyttävän sinua/ työyhteisöäsi. Lyhyestä sopimuksesta huolimatta olen valmis sitoutumaan pitkiksi ajoiksi vastaamaan työnohjauksestasi ja pisimmällään työnohjaussuhteeni ovatkin kestäneet n. 4-5 vuotta. Työnohjaajaa on kuitenkin hyvä vaihtaa tietyn ajan välein.

Yksilö-ja pienien ryhmien työnohjaus onnistuu  Syrjälänkatu 11 toimitilassa Jyväskylässä sekä etäyhteydellä. Ryhmien työnohjaus onnistuu myös erikseen sovittavissa työpaikan itse järjestämissä tiloissa. Tällöin työnohjaushintaan lisätään kilometrikorvaus. (Vuonna 2022 kilometri-korvauksen perussumma on 0,46 euroa/km +alv).

Työnohjauksen hinnat sisältävät alvin 24 % seuraavasti:
* YKSILÖTYÖNOHJAUS 60 MIN 140 €(sis.alvin 24% 27,1 €)
* YKSILÖTYÖNOHJAUS 90 MIN 190 €(sis.alvin 24% 36,77€)
* RYHMÄTYÖNOHJAUS 90 MIN(2-10 henkeä) 265€(sis.alvin 24% 51,29 €)

Yli kymmenen hengen työnohjausryhmistä kysy tarjous erikseen.

Huom! Psykoterapeutin toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle antama, yksittäiseen potilaaseen liittyvä työnohjaus on arvonlisäverotonta terveyden ja sairaanhoitopalvelua.  (KHO:n päätös 2.10.2014 T 2934.) Tällöin esim. psykoterapeutin toiselle psykoterapeutille antama psykoterapian kliininen työnohjaus 60 min 113 € tai 90 min 154 €(alv. 0%).

Mahdollisuus päästä työnohjaukseen huhtikuusta 2022 alkaen!

Nyt mahdollisuus päästä aloittamaan työnohjaus jo kevään 2022 aikana! Sovin ajat aina puolivuosittain eteenpäin ja nyt olen sopinut ajat kesäkuun loppuun saakka. Aikoja kuitenkin löytyy huhtikuusta eteenpäin. Toiveaikoja pääsee syksylle esittämään huhtikuun loppuun saakka, toukokuun alussa sovin ajat joulukuun 2022 loppuun saakka.

Mitä on voimavarakeskeinen lähestymistapa työnohjauksessa?

Dialogisuus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa dialogisuus on yhdessä ihmettelemistä, asioiden äärellä pysähtymistä ja erilaisten ajatusten kohtaamista. Moninaisuutta tukevassa ja elävässä keskusteluilmapiirissä mahdollistetaan erilaisten näkökulmien vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Yhteisen kohtaamisen kautta, joka keskittyy juuri tässä hetkessä olemiseen, synnytetään uutta ymmärrystä ihmisten välille. Dialogisessa keskustelussa pääpaino on toisen ihmisen myötätuntoisessa kuuntelemisessa ja sitä ei ohjaa se mitä minä haluan tietää vaan se mitä sinä haluat sanoa.

Reflektiivisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa reflektiivisyys on tietoista yhdessä asioiden, ajatuksien, tunteiden, merkitysten, suhteiden ja toiminnan tarkastelua. Reflektiivinen keskustelu luo tilaa ja erilaisia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia. Se on asioiden harkitsevaa pohtimista ja sen uudelleen suhteuttamista tähän hetkeen.

Narratiivisuus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa narratiivisuus auttaa asiakasta ja työyhteisöä kertomaan vaihtoehtoisia ja rakentavia tarinoita omasta työstään. Vaihtoehtoiset tarinat synnyttävät uusia merkityksiä, kokemuksia ja toimintaa työyhteisössä. Tähän vaihtoehtoisten tarinoiden löytämiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan paikalle kaikki ne ihmiset, jotka ovat olleet alkujaan ymmärtämässä ongelmallista tarinaa. Tätä kautta muutoksesta tulee vahvemmin totta.

Ratkaisukeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa ratkaisukeskeisyys on työntekijän ja työyhteisön oman toimijuuden vahvistamista. Ratkaisukeskeinen työote pyrkii vahvistamaan jo olemassa olevia voimavaroja tutkien sitä mikä työyhteisössä jo toimii. Työelämän haasteet nähdään tavoitteina, joihin pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja näkökulmia.

Oletko kiinnostunut yksilö- tai ryhmätyönohjauksesta?

Tule tai tulkaa koko työhteisö ilmaiselle tutustumiskäynnille!  Vaihtoehtoisesti voin tulla myös käymään työpaikallanne. Otetaan selvää yhdessä millaisia tarpeita sinulla tai työyhteisölläsi on tällä hetkellä työnohjauksen suhteen. Selvitetään miten voisin olla avuksi juuri sinulle ja työyhteisöllesi.

Suositeltavaa luettavaa:

Uutuus: Kirjallisuusterapeuttinen työnohjaus!

Kirjallisuusterapia on terapeuttisesti voimauttava vuorovaikutusprosessi, jota hyödynnetään työnohjauksessa. Kirjallisuusterapeuttina minä yhdessä ryhmän tai yksilön kanssa ohjaan sinulle erilaisia itsetuntemustasi syventäviä harjoituksia työnohjauksen tavoitteiden mukaisesti. Apuna voidaan käyttää kirjoittamisen lisäksi mm. musiikkia, elokuvia, kuvataidetta, valokuvia, kehollisia harjoituksia ja erilaisia valmiita kirjallisia aineistoja.

Ryhmätyönohjauksessa kirjoittaminen toimii asioiden jäsentämisen välineenä ja mahdollistaa työyhteisössä myös toisten kuuntelemisen taidon vahvistamista. Kun omat ajatukset saadaan ensin laitettua ylös, on niihin helpompi palata ja kuulla toista kun ei ” tarvitse pitää mielessään omaa mielipidettä, ajatusta” vaan laittaa se hetkesi syrjään. Terapeuttinen kirjoittaminen lisää dialogisuutta työyhteisössä ja mahdollistaa asioiden tarkastelun monesta eri näkökulmasta, arvottamatta mitään mielipidettä tai ajatusta paremmaksi.

Kirjoittaminen toimii  jäsentämisen välineenä ja tuo näkyväksi ajatuksia ja tunteitasi. Tämä itsessään on hoitavaa ja voimauttavaa. Halutessasi voit jakaa omia ajatuksiasi voimavarakeskeisten harjoitusten jälkeen ryhmässä tai yksilöterapiassa minulle/ ryhmälle vapaasti kertoen tai suoraan omaa tekstiäsi lukien. Joskus merkityksellistä voi olla pysähtyä kirjoittamansa äärelle jakamatta sitä kenenkään kanssa vaan jatkamalla kirjoittamista yksin ennen sen esille tuomista esim. työyhteisössä. Kirjallisuusterapia sopii kaikille, jotka ovat valmiita pysähtymään kuuntelemaan omaa sisäistä tarinaansa eikä se vaadi mitään erityisosaamista kirjoittamisen liittyen.

Voimavarakeskeisen lähestymistavan, jota toteutan myös kirjallisuusterapeuttisessa työnohjauksessa ajattelen koostuvan dialogisuudesta, ratkaisukeskeisyydestä, narratiivisuudesta ja reflektiivisyydestä. Työotteena olen myös syvästi vaikuttunut traumainformoidusta lähestymistavasta ja mieli-keho yhteyden havainnoinnista, jota pyrin syventämään koko ajan kaikessa työssäni. Olen valmistunut kirjallisuusterapeutiksi kesäkuussa 2021 ja parhaillaan opiskelen psykofyysisen psykoterapian perusopintoja, joista valmistun kesäkuussa 2022.

Palautetta työnohjausryhmältä minusta työnohjaajana

” Kuunteleva, empaattinen, rauhallinen, kypsä. Rentoutuksissa miellyttävä ja rentouttava ääni. Työnohjauksestasi hyötyisivät sosiaali- ja terveysalan työyhteisöt, jatkuvissa muutoksissa kamppailevat työyhteisöt. ”

” Sinusta huokuu ymmärtäväisyys ja lempeys. Tuntuu, että välität aidosti ryhmäläisten asioista/voinnista. Ajattelen, että sovit persoonaltasi parhaiten sosiaali-/ terveysalan työyhteisöjen ohjaamiseen, koska näissä jaksamisen ja uupumisen kanssa usein tasapainoillaan.”

” Mielestäni kuuntelet hyvin, mielelläni olisin kuunnellut vieläkin enemmän sinun näkökulmaa asioista. Työnohjaajan sanalla on kuitenkin oma iso ja hyvä painoarvonsa. Kiitos hyvästä työnohjauksesta. Rentoutukset erityisesti oli mahtavia!”

” Olet rauhallinen ja hyvä kuuntelemaan. Työnohjauksestasi hyötyisivät ainakin työyhteisöt, joissa tehdään asiakastyötä.”

” Läsnäoleva ja aidosti kiinnostunut. Olet antanut tilaa meidän ajatuksille ja johdatellut hyvin keskustelua. Kiitos paljon antoisista keskusteluista!”